Vzdělávací seminář pro Policii ČR o různých formách diskriminace Romů

Tento vzdělávací seminář je financován německou nadací Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"). Je zaměřen na společné soužití většinové společnosti s Romy a dodržování lidských práv na území ČR. Seminář je rozdělen do dvou bloků. V prvním bloku jsou shrnuty informace o politicko-historických souvislostech života Romů na území České republiky. Dále o jejich pronásledování během nacistické okupace a o vytváření právního rámce pro poválečné pokusy o integraci Romů  do společnosti. Formou prvního bloku semináře je přednáška lektora s powepointovou prezentací. V druhé části semináře, workshopu vedeným odborníkem na romskou problematiku, budou účastníci seznámeni se zvyky Romů a jejich specifickým sebeurčením ve společnosti. Zároveň odborník poskytne návody k pochopení jejich chování na příkladu pozitivních a negativních řešení krizových situací. Workshop rovněž přiblíží každodennost romské menšiny v České republice.

Seminář je v souladu s jednou z priorit Strategie pro práci policie České republiky ve vztahu k menšinám (pro období let 2008 - 2012)1 schváleného vládním usnesením ze dne 9. dubna 2008 č. 384 zajistit systematické vzdělávání a přípravu policistů pro policejní práci ve vztahu menšinám, které by navazovalo na vzdělávání policistů v Základní odborné přípravě. Podobně se pak vyjadřuje i vládní dokument Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011-20152 který zmiňuje nedostatečné vzdělávání policistů o specifikách sociálního vyloučení romské komunity pro řadové uniformované policisty.

1 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2008/strategie-minority.pdf

 2 http://www.aspcr.cz/sites/default/files/strategie-2011-2015_2.pdf