Informace o aktuálním vyřizování žádostí o tzv.
Ghettorente

 Důchodová správa v Landshutu nyní vyřizuje přibližně 1000 žádostí (cca 800 z nich pochází z České republiky), zbývající žádosti pak podali žadatelé z Rakouska a Slovenska. Zpracování žádostí zpomaluje pouze skutečnost, že je potřeba ke každému jednotlivému případu vydat celkem 4 rozhodnutí:

-          první rozhodnutí se týká období let 1997 – 2010. Německý důchod se stanoví na základě bodového ohodnocení. V tomto rozhodnutí se boduje pouze doba práce v ghettu, nikoliv tzv. náhradní doby. Jelikož v roce 1997 neexistovala žádná smlouva mezi Německem a Českou republikou, vyplácí se pouze 70% dosažené bodové hodnoty. Výše důchodů stanovená tímto rozhodnutí je tudíž nízká a z toho vyplývá i nižší částka celkové zpětné úhrady za období od roku 1997.

-          druhé rozhodnutí se týká období 2000 – 2010. V roce 2000 vstoupila v platnost evropská směrnice v oblasti sociálního zabezpečení, díky které je možné vyplatit 100% bodové hodnoty a náhradní doby též obdrží bodovou hodnotu. Toto druhé rozhodnutí je nejdůležitější, protože díky němu výše přiznané částky značně vzroste, a doplatek je tedy vysoký. Pokud by žadatel chtěl podat proti výši důchodu odvolání, doporučujeme vyčkat právě na toto druhé rozhodnutí.

-          třetí rozhodnutí se týká období 2002 – 2010. V roce 2002 byla mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou podepsána dohoda o vzájemném započítání důchodů. Díky této dohodě mohou důchod obdržet i žadatelé, kteří nesplňují podmínku minimální doby pojištění  (5 let). V této souvislosti připomínáme, že náhradní doby jsou započítávány pouze od věku 14 let. Třetí rozhodnutí vede k mírnému navýšení důchodu a přeměření – a tedy navýšení doplatku. Jako náhradní doby lze započítat dobu výchovy (t. j. děti, které se žadatelům narodily do roku 1949) či dobu vzdělání absolvované po dovršení 17 let.

-          čtvrté rozhodnutí se týká období 2004 – 2010. V roce 2004 ČR vstoupila do Evropské unie, což vede ke zvýhodnění českých žadatelů. Jsou porovnávány české a německé doby a vybere se ta varianta, která je pro žadatele výhodnější, což ve výsledku vede k mírnému navýšení důchodu a k malému doplatku.

Předpokládá se, že všichni žadatelé do konce letošního roku (2010) obdrží minimálně první z uvedených rozhodnutí. Nicméně existuje ještě jedno rozhodnutí týkající se období 2005 – 2010 Týká se těch žadatelů, kterým byl v roce 2003 jejich požadavek na přiznání německého důchodu zamítnut a proti tomuto rozhodnutí se žadatelé neodvolali. Uvedené se netýká žadatelů zastupovaných německou advokátní kanceláří, neboť u všech těchto případů bylo podáno odvolání. Uvedené žádosti se sice zpracují, ale doplatek v tomto případě týká pouze období 5 let. Lze však očekávat, že celková ztráta pro žadatele bude minimalizována navýšením bodového ohodnocení za roky, kdy důchod nepobírali, ačkoli na něj měli nárok. Přípustnost takovéhoto postupu německého důchodového úřadu nyní řeší soud, přičemž lze očekávat, že rozhodnutí bude vyneseno během roku 2011.

 Dle našeho výkladu česko – německé smlouvy o zamezení dvojího zdanění se domníváme, že takzvaná ghettorente nepodléhá žádnému zdanění. Tento výklad zastává i spolkové ministerstvo financí, avšak finanční úřad Nového Braniborska volí jiný postup a vyžaduje vyplnění daňového přiznání, které je rozesíláno žadatelům z celého světa. Jelikož se v tomto případě jedná o vnitroněmecký spor mezi jednotlivými úřady, doporučujeme až do vyřešení uvedeného sporu žádné daňové přiznání nepodávat. Upozorňujeme, že se jedná o celosvětový problém, nikoliv pouze záležitost českých žadatelů.

 Informace pro vdovy a vdovce

Pokud žadatel o německý starobní důchod zemřel a zanechal vdovu či vdovce, tato oprávněná osoba může požádat o vlastní vdovský důchod. Nárok činí 70% částky příslušející původnímu žadateli. Vdova či vdovec obdrží celý doplatek důchodu zemřelého žadatele za období od podání žádosti po datum úmrtí žadatele. Po datu úmrtí je pak vypláceno vdovám/vdovcům důchod ve výši 70% původně přiznané měsíční částky. Rádi bychom vdovy a vdovce upozornili, že vdovy a vdovci mohou podat žádost i po zemřelých obětech, přičemž datum úmrtí nehraje roli. Vdovy či vdovci se mohou v této žádosti obracet na naši Poradnu pro oběti nacismu (Na Poříčí 12 (palác YMCA), Praha 1. Tel 224 872 100, info(at)zivapamet.cz.
Zde se Vám dostane odborného poradenství. Upozorňujeme na skutečnost, že nově podané žádosti nezakládají nárok na zpětnou úhradu.

Informace pro dědice.

Pokud si žadatel podal v minulosti žádost o důchod a nedožil se vydání rozhodnutí, mohou dědicové dle českého práva požádat o doplatek důchodu. Zpětná úhrada doplatku od roku 1997 se týká žádostí, které byly podány v termínu. Důchod pak může být uhrazen za období od podání žádosti do data úmrtí.

S problematikou ohledně tzv. Ghettorente se můžete obracet na pracovníky Poradny pro oběti nacismu o. p. s. Živá paměť:
Bc. Lucie Šancová

Pevná linka tel.: 224 872 100
Mobilní tel.: 774 643 545

Email: info(at)zivapamet.cz, sancova(at)zivapamet.cz
(zdroj: článek M. Thiela, článek byl zkrácen)