Vznik společnosti byl iniciován samotným průběhem procesu odškodnění z titulu nucených a otrockých prací během 2. světové války. Realizací plateb z prostředků německé nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost" byl pověřen Česko-německý fond budoucnosti, který za tímto účelem zřídil v roce 2000 Kancelář pro oběti nacismu. Přes 120 000 osob zaslalo žádosti a zároveň i doklady o perzekuci během 2. světové války. Vznikla tak unikátní sbírka originálních dokladů úřední i osobní povahy, fotografií a osobních výpovědí. Právě za účelem zachování, rozšíření a zpracování tohoto jedinečného archivu založili pracovníci Kanceláře pro oběti nacismu obecně prospěšnou společnost Živá paměť. Naším cílem je pečovat o společné vzpomínkové dědictví osob pronásledovaných během 2. světové války. Chceme již stávající archiv rozšiřovat i o další materiály, badatelsky jej zpracovávat a informovat o výsledcích naší činnosti odbornou i laickou veřejnost. Dále si klademe za cíl poskytovat sociální a poradenské služby osobám pronásledovaným totalitními režimy, zejména pak obětem fašismu a nacionálního socialismu.

Společnost zajišťuje zejména tyto obecně prospěšné služby:

 

 

  1. správa archivního materiálu shromážděného za účelem odškodnění otrocky a nuceně nasazených v období 2. světové války
  2. shromažďování a zpracování archivního materiálu zejména vzpomínkového charakteru ve formě písemných, audio i audiovizuálních záznamů z oblasti moderních dějin
  3. provádění a podpora výzkumných projektů, zpracování studií a odborných analýz z oblasti moderních dějin
  4. informační, vzdělávací a osvětová činnost zaměřená na období moderních dějin, prováděná zejména formou přednášek a výstav
  5. poradenské a asistenční služby poskytované v sociální oblasti obětem pronásledování, zejména totalitními režimy
  6. organizování a poskytování humanitární pomoci obětem pronásledování, zejména totalitními režimy
  7. podpora organizací a svazů zastupujících zájmy obětí pronásledování formou pořádání konferencí, setkávání s pamětníky, kulturních a společenských akcí
  8. činnosti směřující k podpoře evropské integrace, dobrých sousedských vztahů a občanské společnosti